ZÁKAZNÍCI Z ČR

Autorská práva

Tento web a tu zverejnené informácie sú duševným vlastníctvom Mgr. Lenky Zackove, (niektoré textové materiály, ktoré sú tak označené Ing. Jozefa Abrle, prípadne ďalších osôb) a podliehajú ochrane v zmysle zák. č. 121/2000 Zb. o autorskom práve (tzv. Autorský zákon). Žiadne informácie ani časť webu, nesmie byť bez predchádzajúceho jednoznačného súhlasu majetele práv Mgr. Lenky Žáčkové kopírovaná ani použitá na komerčné účely.  

Autor, popr. držiteľ autorských práv, do ktorého práva bolo neoprávnene zasiahnuté, je oprávnený domáhať sa najmä (1) určenia (svojho) autorstvo; (2) zákazu ohrozenia alebo zásahu do svojho práva; (3) oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia diela; (4) odstránenie následkov zásahu do práva, a to vrátane požiadavky na fyzickú likvidáciu neoprávnených kópií diela; (5) poskytnutie primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu, a to aj v peniazoch; a (6) zákazu poskytovania služby, ktorú využívajú tretie osoby na porušovanie alebo ohrozovanie práva autora. Autor je ďalej oprávnený požadovať náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo na strane toho, kto neoprávnene nakladal s dielom. (Citácie zák. č.121 / 2000 Zb.)

Pokiaľ bude zistené porušenie týchto práv, bude porušovateľ vyzvaný k odstráneniu tohto neautorizovaného zverejnenia. Následne, ak nedôjde k odstráneniu, sa prikročí k zadokumentované stavu zisteného protiprávneho použitia materiálov znalcom. Potom na podanie trestného oznámenia vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu Porušovanie autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv k databáze v zmysle § 152 ods. 1 Trestného zákona.

Internet nie je džungle bez pravidiel!


Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 27. týždeň zostáva:
01
h
:
44
m
:
44
s