ZÁKAZNÍCI Z ČR

Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - www.bioagens-sk.eu

se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

identifikační číslo: 03001806

DIČ: CZ8352184115

zapsané v živn. rejstříku Magistrátu města Zlína pod č. j. MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014

pro prodej a zasílání zboží na území Slovenské republiky, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bioagens-sk.eu - (jako prodávající)

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami.

V případě dalšího prodeje zboží je toto možné prodávat pouze v původním originálním obalu výrobce a pouze na území České republiky.

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které jsou prezentovány v tomto internetovém obchodě.

Jakákoliv prezentace zboží prodávajícím je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávajícímu. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím obvykle probíhá elektronicky. Objednávka může být kupujícím učiněna také prostřednictvím uvedeného telefonického kontaktu na prodávajícího. Objednávka musí obsahovat vždy obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH, telefon, emailové či faxové spojení, označení zboží, množství, požadovaný termín dodání a dále podpis oprávněné osoby, která objednávku zasílá. Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávajícího po jejich písemném schválení prodávajícím. Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávajícímu, není prodávající povinen dodat objednané zboží, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávajícímu je prodávající povinen oznámit kupujícímu. 

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které jsou prezentovány v tomto internetovém obchodě.

Prodávající upozorňuje kupující, (s odkazem na § 1837 písm. e), zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník – ustanovení o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze), že zboží charakteru živých organismů - bioagens, vzhledem ke své povaze zboží podléhající rychlé zkáze, které bude prodáno a dodáno na základě uzavřené smlouvy, není možné vrátit / odstoupit od smlouvy

1. úvodní ustanovení
2. uživatelský účet - ZRUŠENO od 25. 5. 2018
3. uzavření kupní smlouvy
4. cena zboží a platební podmínky
5. odstoupení od kupní smlouvy
6. nepřevzetí zboží kupujícím
7. přeprava, dodání, převzetí zboží
8. práva z vadného plnění
9. další práva a povinnosti smluvních stran
10. řešení sporů
11. ochrana osobních údajů
12. zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
13. doručování
14. zvláštní pravidla pro předobjednávky
15. závěrečná ustanovení


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány 1. ledna 2023


Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 6. týždeň zostáva:
00
h
:
13
m
:
40
s