ZÁKAZNÍCI Z ČR

Všeobecné obchodné podmienky

Mgr. Lenka Žáčková - www.bioagens-sk.eu

so sídlom Horná Lhota 152, 763 23, Česká republika

identifikačné číslo: 03001806

DIČ: CZ8352184115

zapísané v živnostenskom registre Magistrátu mesta Zlína pod č. j. MMZL 083893/2014 zo 14. mája 2014

pre predaj a zasielanie tovaru na území Slovenskej republiky, prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese  www.bioagens-sk.eu - (ako predávajúci)

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci / podnikateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

V prípade ďalšieho predaja tovaru je toto možné predávať iba v pôvodnom originálnom obale výrobcu a iba na území Slovenskej republiky.

Tovarom sa rozumejú prostriedky ochrany rastlín a ďalšie produkty, ktoré sú prezentované v tomto internetovom obchode.

Akákoľvek prezentácia tovaru predávajúcim je nezáväzná ponuka tovar. K uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy dôjde v okamihu, kedy predávajúci kupujúcemu potvrdí prijatie riadnej objednávky, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu. Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim obvykle prebieha elektronicky. Objednávka môže byť kupujúcim urobená aj prostredníctvom uvedeného telefonického kontaktu na predávajúceho. Objednávka musí obsahovať vždy obchodnú firmu a adresu sídla spoločnosti, príp. meno a miesto podnikania fyzickej osoby, identifikačné číslo, prípadne daňové identifikačné číslo uplatiteľa DPH, telefón, emailové či faxové spojenie, označenie tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania a ďalej podpis oprávnenej osoby, ktorá objednávku zasiela. Akékoľvek zmeny alebo doplnky objednávky zo strany kupujúceho sú záväzné pre predávajúceho po ich písomnom schválenie predávajúcim. Ak termín dodania objednaného tovaru požadovaný kupujúcim nebude z technických dôvodov realizovateľný, môže predávajúci prijať objednávku s odchýlkou spočívajúcou v inom termíne dodania tovaru. Kupujúci je oprávnený túto odchýlku v termíne dodanie tovaru odmietnuť, a to bez zbytočného odkladu. V prípade, že bude kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek platieb predávajúcemu, nie je predávajúci povinný dodať objednaný tovar, a to aj za podmienky, že sa bude jednať o dlh za inú, predchádzajúcu objednávku. Zámer nedodať tovar z dôvodu omeškania kupujúceho s úhradami akýchkoľvek platieb predávajúcemu je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu.

Tovarom sa rozumejú prostriedky ochrany rastlín a ďalšie produkty, ktoré sú prezentované v tomto internetovom obchode.

Predávajúci upozorňuje kupujúcich, (s odkazom na § 1837 písm.e), zák. č. 89/2012 Zb. Nový Občiansky zákonník – ustanovenia o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze), že tovar charakteru živých organizmov - bioagens, vzhľadom na svoju povahu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ktorý bude predaný a dodaný na základe uzavretej zmluvy, nie je možné vrátiť / odstúpiť od zmluvy

1. úvodná ustanovenia
2. užívateľský účet - ZRUŠENÉ od 25. 5. 2018
3. uzavretie kúpnej zmluvy
4. cena tovaru a platobné podmienky
5. odstúpenie od kúpnej zmluvy
6. neprevzatie tovaru kupujúcim
7. preprava, dodanie, prevzatie tovaru
8. práva z chybného plnenia
9. ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
10. riešenie sporov
11. ochrana osobných údajov
12. zasielanie obchodných oznámení, ukladanie cookies
13. doručovanie
14. zvláštne pravidlá pre predobjednávky
15. záverečná ustanovenia


Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky boli aktualizované 1. januára 2024


Do uzávierky objednávok na bioagens do skleníkov na 30. týždeň zostáva:
00
h
:
46
m
:
27
s